• bezpieczeństwo : działalność TFI podlega stałej kontroli  Komisji Nadzoru Finansowego
  • profesjonalne inwestowanie: fundusze zarządzane są przez profesjonalistów, którzy dbają o to by powiększać wspólny kapitał.
  • wygoda: szybko i łatwo można sprawdzać stan swojej inwestycji oraz nie musisz sam wyszukiwać okazji do zainwestowania, ponieważ robią to za ciebie specjaliści.
  • duży wybór funduszy inwestycyjnych: szeroka oferta funduszy inwestycyjnych sprawia że każdy inwestor znajdzie coś dla siebie. Fundusze różnią się od siebie pod względem instrumentów finansowych, poziomem ryzyka oraz horyzontem inwestycyjnym.

Nie można wskazać osoby dziedziczącej certyfikaty.

W tym przypadku będzie mowa o dziedziczeniu ustawowemu, czyli jeżeli spadkobierca nie zostawił testamentu, albo testament reguluje los części majątku to z mocy ustawy osobą uprawnioną do nabycia certyfikatów inwestycyjnych są w zależności jakie występują osoby bliskie.

Małżeństwo może nabyć certyfikaty inwestycyjne, w tym celu musi złożyć zapis na rejestr małżeński i wtedy występuje łącznie jako uczestnik funduszu. Jedna i druga strona może wydawać dyspozycje po wcześniejszym udzieleniu wzajemnego uczestnictwa.

Opłata dystrybucyjna jest to opłata pobierana od wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa.

Działalność TFI jest pod stałą kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, a zgromadzone środki funduszy przechowywane są przez depozytariusza czyli bank, który odpowiada za ich bezpieczeństwo.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nalicza codziennie opłatę za zarządzanie według określonego wzoru. Dla klienta opłata ta jest praktycznie nie widoczna i co ważne klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w momencie odkupienia jednostek.

Konwersja to odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu i jednocześnie kupienie za uzyskaną w ten sposób kwotę pieniężną jednostek uczestnictwa w innym funduszu.

Ze względu na przyjętą przez nie politykę inwestycyjną fundusze inwestycyjne dzielą się na:

  • fundusze akcji
  • fundusze obligacji
  • fundusze stabilnego wzrostu
  • fundusze mieszane (zrównoważone)
  • fundusze sektorowe
  • fundusze rynków zagranicznych

Certyfikat inwestycyjny jest to udział inwestora w aktywach funduszu.

Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego może być: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Wartość inwestycji i część majątku funduszu jaką można nabyć określa jednostka uczestnictwa, która jest systematycznie wyceniana, dzięki czemu można na bieżąco kontrolować swoje inwestycje.

W przypadku funduszy inwestycyjnych jest to wzorcowy portfel, który stanowi punkt odniesienia do dokonywania ocen wyników zarządzania aktywami funduszu.

Podatek od dochodów kapitałowych, zwany też potocznie podatkiem Belki jest zryczałtowanych podatkiem dochodowym, który płacimy od zysków wypracowanych w ramach np.  funduszy inwestycyjnych. Wysokość podatku wynosi 19% i pobierany jest w momencie realizacji zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. Inaczej mówiąc jeżeli inwestor przenosi swoje pieniądze między funduszami, za każdym razem gdy zarobi musi zapłacić podatek od zysku, nawet jeśli będzie to robił kilka razy w skali roku.

Aby wybrać właściwy dla siebie fundusz inwestycyjny, musisz zastanowić się czego oczekujesz od swojej inwestycji, określić cel, zdecydować na jaki czas możesz zainwestować oszczędności i jakie ryzyko możesz i jesteś w stanie podjąć. Następnie dokładnie przeanalizuj ofertę funduszy i wybierz najbardziej odpowiadający Twoim preferencjom.

Inwestują w fundusze inwestycyjne, nie musisz posiadać wiedzy ekonomisty. Powierzasz swoje oszczędności specjalistom, którzy znają się na rynkach finansowym i wyszukują korzystne okazje do zainwestowania.

Fundusz inwestycyjny jest to osoba prawna, której celem jest lokowanie pieniędzy wpłaconych przez uczestników funduszy czyli osoby fizyczne lub prawne, w taki sposób aby osiągnąć jak największy zwrot powierzonego kapitału.

Load More