Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie

Jednym z czynników jakie wpływają na płynność finansową przedsiębiorstwa jest skuteczne zarządzanie należnościami w firmie. Również nieregulowanie zobowiązań przez dłużników wymusza na przedsiębiorcach podjęcie działań monitorowania i windykacji.

Na czym polega zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie?

Zarządzanie należnościami to proces, który ma na celu zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Wymaga on umiejętności oceny wiarygodności odbiorców i opłacalności przyznawania kredytu kupieckiego. Na procedurę zarządzania należnościami składają się działania, jakie należy podjąć już na etapie prewencji, monitoringu i windykacji należności.

  • Prewencja – przewiduje działania zmniejszające ryzyko zawierania transakcji z kontrahentami.
  • Monitoring – polega na kontroli spływu istniejących należności.
  • Windykacja – to negocjacje z dłużnikami oraz narzędzia i sposoby odzyskiwania zaległych należności.
Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie
Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie

Cele zarządzana należnościami w firmie

Właściwe zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa wpływa na prawidłowy poziom płynności finansowej uzyskany jak najniższym kosztem. Pozwala również na skrócenie cyklu rotacji należności, a także redukuje ukryte koszty utrzymania należności. Właściwe zarządzanie należnościami pozwala na zabezpieczenie przed zwiększeniem ilości należności przeterminowanych i destabilizacją przepływów finansowych w okresie dekoniunktury.

Instrumenty zarządzania należnościami

Zarządzanie należnościami w firmie może odbywać się dzięki kliku narzędziom. Mogą być one stosowane oddzielnie lub może nastąpić ich połączenie. Oto kilka przykładowych narzędzi zarządzania należnościami:

  • Wymiana informacji kredytowej, która rejestruje kredyty i daje możliwość skorzystania z baz danych i oceny poziomu ryzyka.
  • Faktoring – wykup przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług.
  • Forfaiting – skup należności terminowych w transakcjach zagranicznych.
  • Zabezpieczenia wierzytelności (np. poręczenie, zastaw, weksel).
  • Ubezpieczenia należności – chronią firmę przed nagłymi stratami, jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta.
  • Dochodzenie roszczeń – rozstrzyganie na drodze sądowej swoich praw w przypadku niespełnienia obowiązku przez dłużnika.

Dodaj komentarz